អំពីដៃគូរសហការណ៍

Levi Strauss Foundation

Levi Strauss Foundation បានចាប់ដៃគូជាមួយ BSR HERproject ដែលជាដៃគូស្ថាបនិកនៃ RISEចាប់ពីឆ្នាំ 2018 ក្នុងការសាកល្បងការអនុវត្តការបើកប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថល ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាយេនឌ័រ នៅក្នុងរោងចក្រផ្គត់ផ្គង់របស់ Levi Strauss & Co. ក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីប។ ក្នុងឆ្នាំ 2022 កម្មករជាង 9,000 នាក់ កំពុងបានទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងគណនីឌីជីថល និងបានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីរបៀបប្រើប្រាស់ផងដែល។

Mastercard Center for Inclusive Growth

The Mastercard Center for Inclusive Growth គឺជាដៃគូយុថ្ការបស់ RISE ដោយផ្តោតលើការជួយពង្រឹងសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2018 មកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានចាប់ដៃគូជាមួយ BSR HERproject ដែលជាដៃគូស្ថាបនិករបស់ RISE ដើម្បីធ្វើមាត្រដ្ឋានប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលសម្រាប់រោងចក្រ និងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ។ ភាពជាដៃគូបានផ្គូផ្គងការបើកប្រាក់ឈ្នួលតាមឌីជីថលជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទីផ្សារជាច្រើន ដោយផ្តល់នូវធនធានផែនការហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវការច្រើនសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង និងកម្មករ ជាពិសេសស្ត្រី។

The Bill & Melinda Gates Foundation

មូលនិធិ Bill & Melinda Gates Foundation បានចាប់ដៃគូជាមួយ BSR HERproject ដែលជាដៃគូស្ថាបនិករបស់ RISE តាំងពីឆ្នាំ 2015 ដល់ឆ្នាំ 2022 ក្នុងការសាកល្បងការអនុវត្តការបើកប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថល ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាយេនឌ័រ។ នៅឆ្នាំ 2020 កម្មវិធីនេះបានអនុវត្តក្នុងរោងចក្រចំនួន 75 ក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែស បានមានកម្មករជាង 150,000 នាក់ត្រូវបានផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ជួយកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការគ្រប់គ្រងឬបើកប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់រោងចក្រ និងការបង្កើនចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារដល់កម្មករ ជាពិសេសស្ត្រី។

RISE

RISE: Reimagining Industry to Support Equality (លើកកំពស់ឧស្សាហកម្មអោយមានសមភាព) គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្មក្នុងកម្រិតមួយ ជំរុញអោយមានសមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងវាយនភណ្ឌ។ RISE និងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនតាមរយៈយុទ្ធសាស្រ្តស្នូលចំនួនបី៖ (1) ការពង្រឹងចំណេះដឹង និងជំនាញសម្រាប់កម្មករកម្មការនី និងអ្នកគ្រប់គ្រង។ (2) ការបញ្ចូលសមភាពយេនឌ័រក្នុងអាជីវកម្ម និង (3) ការលើកកំពស់ឧស្សាហកម្ម និងគោលនយោបាយសាធារណៈ។

"សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី RISE Transform Financial Health និងសំណួរអំពីការបើកប្រាក់ឈ្នួលតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល សូមទាក់ទងតាមរយៈតំណរភ្ជាប់ - https://riseequal.org/contact-us