សេចក្ដីផ្ដើម៖

ទិដ្ឋភាពទូទៅ នៃការបើកប្រាក់ឈ្នួលតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល

Phase 1 Illustration

ឧបករណ៍អប់រំនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកគ្រប់គ្រង់រោងចក្រក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពីការបើកប្រាក់ជាសាច់ប្រាក់ ទៅជាប្រព័ន្ធឌីជីថល ដែលមានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ទាំងនិយោជកនិងនិយោជិក ជាពិសេសកម្មការនី។ RISE Transform Financial Health ជំនួយលើការបើកប្រាក់ខែតាម​ប្រព័ន្ធឌីជីថល ជាគម្រោងមួយដែលនឹងត្រូវចំណាយរយ: ពេល ១០ខែ ដើម្បីធានាលើដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរពីការបើកប្រាក់ខែជាសាច់ប្រាក់ទៅជាប្រព័ន្ធឌីជីថល នេះអោយមានភាពរលូន។ឧបករណ៍អប់រំនេះនឹងធ្វើការពណ៌នាពីរបៀបគ្រប់គ្រង់ និងការផ្លាស់ប្ដូរជា ៣ ដំណាក់កាលធំៗ។​

ដំណាក់កាលទី​១

  • បង្កើតក្រុមការងារ ការបើកប្រាក់ខែតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ដើម្បីគ្រប់គ្រង់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
  • ជ្រើសរើស អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
  • រៀបចំការប្រជុំសំរាប់អ្នកគ្រប់គ្រង ដែលបានការចូលរួមដោយ អ្នកតំណាងកម្មករនិយោជិក សម្រាប់បើកដំណើរការប្រព័ន្ធថ្មីនេះ។
ទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់

ដំណាក់កាលទី​២

  • បើកគណនីដល់ កម្មករនិយោជិក
  • បណ្តុះបណ្ដាលកម្មករដោយប្រើវគ្គ RISE Transform Financial Health
ទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់

ដំណាក់កាលទី​៣

  • ធានាអោយមានការបើកប្រាក់ខែដោយរលូន
  • ពង្រើកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅកន្លែងធ្វើការ។
បញ្ចប់
01
02
03